PRIVATUMO POLITIKA

Redakcija 2023 - 02 - 07

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau –  BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1 Ši privatumo politika (toliau –  Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Svetaine bei pateikia informaciją apie mūsų paslaugų teikimui būtinų asmens duomenų, gautų iš trečiųjų šalių, tvarkymą, pvz. transporto priemonių duomenų bazių, skelbimų portalų ir t.t. Šioje Privatumo politikoje „Svetaine“ yra vadinama interneto svetainė autoistorija.lt.

1.2 Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.3  Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. 

1.4 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.5 Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, asmenims, kurių asmens duomenys naudojami mums teikiant paslaugas taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

2. KAS MES?

2.1 Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Diginet LTU“, juridinio asmens kodas 126222639, adresas Saltoniškių g. 9B-1, Vilnius. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens el. pašto adresas: [email protected] 

2.2 Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

 b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

 c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

 d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

 e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

 g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1 Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 a)  kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums.  Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu ar e. paštu, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas ar kt.;

 b)  kai Jūs naudojatės Svetaine.  Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;

 c)  kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų  teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2 Kiek tai leistina taikytinų teisės aktų, mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis Svetaine su:

 a) Jūsų duomenimis, kuriuos gavome Jums naudojantis kitomis mūsų tvarkomomis ir administruojamomis interneto svetainėmis (autoplius.ltskelbiu.lt ,cvbankas.lt ,aruodas.lt ,ntzemelapis.lt ,kainos.ltpaslaugos.lt) ar šių interneto svetainių mobiliosiomis aplikacijomis;

 b) mūsų pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ar teisėtai prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME?

5.1 Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

a) registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (miestas), IP adresas, mobilaus telefono numeris.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės)

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos.

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių, įskaitant ir Jums naudojantis Svetaine.

Duomenis teikiame ar perduodame

Tretiesiems asmenims šių duomenų neteikiame

 b)  mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu.  Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai Svetainėje užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz. paslaugų teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (pvz. suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma, sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz. skolos atsiradimo data, skolos suma, skolos tipas ir kt.).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės)

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą

Duomenis teikiame ar perduodame

Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Svetainės naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą Svetainėje; debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą.

c)  paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu.  Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, e. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus, užklausimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys pateiktas raštu (pvz., rašto data, turinys ir kt.), e. paštu (pvz., e. laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz., telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutartis (Naudojimosi taisyklės), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę

Duomenų tvarkymo terminas

2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu;2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu e. paštu;2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate telefonu

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių; vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų

Duomenis teikiame ar perduodame

Mobiliojo ryšio operatoriams, bankams ir mokėjimų įstaigoms, mokėjimų tarpininkams

d)Transporto priemonių istorijos patikros sistemos paslaugų teikimo tikslu. Siekdami užtikrinti kokybišką transporto priemonių istorijos patikros paslaugų teikimą, iš trečiųjų šalių (transporto priemonių registracijos, techninės apžiūros, skelbimų portalų ir kitų šaltinių) gauname duomenis apie konkrečias transporto priemones pagal transporto priemonės unikalų VIN numerį.

Mes dedame visas įmanomas pastangas, kad prieš gaudami transporto priemonės duomenis iš trečiųjų šalių, sumažintume kartu gaunamų buvusių transporto priemonių savininkų, pardavėjų ar naudotojų asmens duomenų apimtį ir rinktume tik mūsų paslaugų teikimui būtinus duomenis.

Duomenų kategorijos

Transporto priemonės pardavėjo į pardavimo skelbimą įkeltas turinys, skelbimo duomenys pvz. nuotraukos ir automobilio, motociklo ar kitos transporto priemonės techniniai duomenys, pvz. ridos informacija, techniniai parametrai.

Informacija apie transporto priemonės istoriją, įskaitant bet neapsiribojant ridos įrašus, informaciją apie buvusias registracijas, fiksuotas žalas, atliktus techninius aptarnavimus. 

Transporto priemonės techniniai duomenys esantys viešuose registruose.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mūsų teisėtas interesas susirinkti visą aktualią informaciją apie transporto priemones istoriją skirtingais jos naudojimo etapais bei parengti Ataskaitą. Ataskaitas įsigyjančių asmenų teisėtas interesas susipažinti su dominančios transporto priemonės istoriniais techniniais duomenimis, įsitikinti jos techninio stovio, patirtų avarijų ar ridos duomenų tikslumu.

Duomenų gauname iš

Transporto priemonių istorijos patikros duomenų bazių valdytojų.

Transporto priemonių techninės apžiūros įmonių ir asociacijų.

Transporto priemonių registrų.

Transporto priemonių gamintojų serviso istorijos valdytojų.

Vogtų transporto priemonių registrų.

Duomenis teikiame ar perduodame

Tretiesiems asmenims šių duomenų neteikiame

e) tiesioginės rinkodaros tikslu.  Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

Jeigu registruojantis Svetainėje ar ją naudojantis (pvz., tikrindami automobilio istoriją) Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius, teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jus identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuosime Jūsų elgseną Svetainėje, duomenų apie paslaugų užsakymus istoriją. 

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, telefono ryšio numeris, e. pašto adresas, duomenys apie Svetainėje užsakytas paslaugas (pvz., užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų pavadinimas, kiekis, užsakytų paslaugų būdas), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją

Duomenų tvarkymo terminas

2 metai nuo Jūsų sutikimo gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją davimo mums dienos

Duomenų gauname iš

Jūsų pačių, įskaitant ir Jums naudojantis Svetaine.

Duomenis teikiame ar perduodame

Naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų, pačios Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiam tikslui mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavę Jus identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie Svetainėje užsakytas paslaugas, Jūsų elgseną Svetainėje, galime pateikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pažymime, kad tais atvejais, kai tam tikrus pasiūlymus ar kitą informaciją Jums pateikiame automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, pagrindu, mes siekiame įgyvendinti tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos Jūsų teisės bei laisvės ir teisėti interesai. Būtent, tokiais atvejais Jūs turite teisę iš mūsų reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti atitinkamą sprendimą.

Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

e)  Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas mūsų paslaugas.  Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes tvarkome teisėto intereso pagrindu, siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas.

Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų teisėtai gautus asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

f)  kitais tikslais,  kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

5.2 Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudodamiesi Svetaine ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte specialiųjų kategorijų duomenis, laikysime, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Tais atvejais, kai Jūsų pateiktus specialiųjų kategorijų asmens duomenis galima atskirti ir tai nepareikalautų mūsų neproporcingai didelių pastangų, juos nedelsdami pašalinsime.

6. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

6.1 Gavę Jūsų laisva valia duotą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.

6.2 Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo politikos 5.1. (d) punkte.

6.3 Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:

a) registruodamiesi Svetainėje, užsakydami automobilio istorijos ataskaitą ar bet kuriuo metu po registracijos savo paskyros skiltyje Nustatymai/Informaciniai pranešimai pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus e. paštu“ arba jo nepažymėdami;

b) registruodamiesi Svetainėje, užsakydami automobilio istorijos ataskaitą ar bet kuriuo metu po registracijos savo paskyros skiltyje  Nustatymai/Informaciniai pranešimai  pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus telefonu“ arba jo nepažymėdami;

6.4 Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz., priklausomai nuo pasirinkto tiesioginės rinkodaros būdo(-ų), e. paštu ar telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., WhatsApp, Viber ir kt).

6.5 Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo Svetainės, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.6 Savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite bet kada lengvai atšaukti. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Sutikimą atšaukti Jūs galite:

 a) Svetainėje skiltyje  Nustatymai/Informaciniai pranešimai  pakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir nuimti varnelę prie punktų „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus e. paštu“ ar „Sutinku gauti naujienlaiškius, pasiūlymus telefonu“ arba

 b) pranešti apie atsisakymą e. paštu gautuose naujienlaiškiuose, pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškiuose, pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimo“ ar pan.) ar telefonu gautose SMS žinutėse atsakant į gautą žinutę su tekstu „Atsisakyti“ arba

 c) atsiųsti mums prašymą e. paštu [email protected]. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.7 Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

6.8 Tais atvejais, kai parduodami Jums prekes ir teikdami paslaugas (pvz., Jums įsigijus automobilio istorijos ataskaitą) gavome iš Jūsų el. pašto kontaktinius duomenis, mes galime juos naudoti panašių prekių ir paslaugų, pvz., automobilių skelbimų rinkodarai ne sutikimo, o teisėto intereso pagrindu. Tokiu atveju, visada sudarysime Jums aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. 

7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

7.1 Kai Jūs naudojatės Svetaine, mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2 Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

7.3 Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);

 b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

 c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

 d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4 Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5 Svetainėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

 a)  techniniai slapukai  – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

 b)  funkciniai slapukai  – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

 c)  analitiniai slapukai  – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

 d)  tiksliniai arba reklaminiai slapukai  – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

 e)  socialinių tinklų slapukai  – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

7.6 Detalią informaciją apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį ir galiojimo laiką rasite slapukų pranešimo bei sutikimo skiltyje paspaudę žymą „Tvarkyti parinktis“ pirmą kartą apsilankydami Svetainėse arba pasirinkę nuorodą „Slapukų nustatymai“ Svetainės apačioje.

7.7 Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

7.8 Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės:

 a)  Slapukų nustatymai naršyklėje “Internet Explorer”

 b) Slapukų nustatymai naršyklėje “Mozilla Firefox

 c) Slapukų nustatymai naršyklėje “Google Chrome

Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu  http://AllAboutCookies.org  arba  http://google.com/privacy_ads.html .

7.9 Jūsų sutikimas nėra būtinas tam, kad naudotume techninius slapukus, t. y. tuos slapukus, kurie yra griežtai būtini tam, kad Svetainė galėtų veikti ir Jums galėtų būti suteiktos mūsų paslaugos. Techninius slapukus mes naudojame teisėto intereso pagrindu.

8. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1 Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo parduodami, teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2 Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą bei kitoms Baltic Classifieds Group įmonių grupės įmonėms. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3 Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleis šioms trečiosioms šalims:

 a) trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);

 b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais;

 c) kitoms Baltic Classifieds Group įmonių grupės įmonėms, kiek tai neprieštarauja mums taikomų privalomų teisės aktų reikalavimams.

 d) Svetainėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

8.4 Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

8.5 Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1 Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2 Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti, taip pat tais atvejais, kai duomenys reikalingi mūsų teisėtiems interesams ginti teisminėse ir kitose institucijose.

9.3 Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

10. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

10.1 Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje bei šalyse, dėl kurių Europos komisija yra priėmusi adekvatumo sprendimą (saugios šalys), bet gali būti perduoti ar saugomi ir už EEE bei minėtų saugių šalių ribų. Išimtiniais atvejais, juos taip pat gali tvarkyti mūsų, Baltic Classifieds Group įmonių grupės ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už EEE ar saugių šalių ribų. Perduodami Jūsų duomenis už EEE ar saugių šalių ribų, atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2 Kai gauname Jūsų duomenis, taikome griežtas technines ir organizacines priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos. Kita vertus, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. 

10.3 Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

11. IŠORINĖS SVETAINĖS

11.1 Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos ir (ar) prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

12. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

12.1 Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 a) žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

 c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

 d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

 e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

 f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

 g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

 h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2 Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

 b) valstybės saugumą ar gynybą;

 c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

 d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

 e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

 f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3 Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4 Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5 Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6 Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes informuosime Jus apie tokio atsisakymo pagrindą ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai bei pasinaudoti teisių gynimo priemone.

13. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

13.1 Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus. Į Jūsų skundą atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų skundo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

13.2 Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis, todėl rekomenduojame pirmiausia visuomet kreiptis į tiesiogiai į mus.

14. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

14.1 Visi mūsų Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, informuosime apie juos atskiru pranešimu. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

15. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

15.1 Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

 a) siunčiant paštu – UAB „Diginet LTU“, adresas Saltoniškių g. 9B, LT - 08105 Vilnius;

 b) siunčiant e. paštu – [email protected] 

Privatumo politikos paskelbimo data 2023 m. vasario 7 d.