Naudojimosi AUTOISTORIJA.LT taisyklės

Redakcija 2022 - 12 - 01


Bendrosios nuostatos

 1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės ) nustatoma vartotojų ir verslininkų (toliau – Naudotojai ) naudojimosi interneto svetaine www.autoistorija.lt tvarka (toliau – Autoistorija.lt arba Svetainė ), taip pat Naudotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos. Svetainės skiltys „ Privatumo politika “ yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
 2. Autoistorija.lt tvarko ir administruoja UAB „Diginet LTU”, į. k. 126222639, buveinės adresas Saltoniškių g. 9B-1, LT-08105 Vilnius, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, el. pašto adresas: [email protected] , tel. Nr. +370 5 207 5061 (toliau – Teikėjas ).
 3. Autoistorija.lt Naudotojams suteikiama galimybė užsakyti ir gauti automobilių istorijos ataskaitą pagal pateikiamą automobilio VIN kodą ir (ar) kitus identifikacinius duomenis (toliau – Ataskaita ). Ataskaitoje yra pateikiami su automobiliu susiję įvykiai (pvz., draudiminiai įvykiai, ridos istoriniai duomenys, pardavimų skelbimų faktai ir juose pateikti duomenys), kurie yra prieinami įvairiose duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Teikėjas.
 4. Teikėjas negarantuoja ir neatsako už Ataskaitos išsamumą, joje pateiktų duomenų teisingumą, kuriuos Teikėjas gauna iš trečiųjų asmenų. Teikėjo teikiama Ataskaita – galimybė Naudotojui susipažinti su Teikėjo gautais duomenimis iš įvairių šaltinių kartu Naudotojui suprantant ir prisiimant riziką, kad dalis duomenų gali būti klaidingi (pvz., gaunama klaidinga informacija iš techninės apžiūros atlikimo vietos). Siekiant geranoriškai Naudotoją informuoti ir sudaryti galimybę apsispręsti dėl Ataskaitos išsamumo, Svetainėje nurodžius dominančio automobilio VIN kodą, Naudotojui pateikiamas būsimos ataskaitos bendras turinio apibendrinimas, kuriame nurodoma, kokia informacija bus pateikiama Ataskaitoje, kokie šaltiniai buvo patikrinti (ne baigtinis sąrašas). Teikėjas turi teisę pasiūlyti ir bet kurių papildomų paslaugų Naudotojams.
 5. Autoistorija.lt naudojantis vartotojas yra fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais norintis gauti Ataskaitą, ar bet kokia kita forma naudojantis Autoistorija.lt vartojimo tikslais (toliau – Vartotojas ). Autoistorija.lt naudojantis verslininkas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris užsako ir gauna Ataskaitas ar bet kuria kita forma naudoja Autoistorija.lt su savo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusiais tikslais (toliau – Verslininkas ).
 6. Šių Taisyklių prasme paslaugos apima visus ir bet kokius Naudotojų veiksmus, kuriuos galima atlikti Svetainėje, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Ataskaitų užsakymą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos ).
 7. Didžioji dalis Autoistorija.lt teikiamų Paslaugų yra mokamos (toliau – Mokamos paslaugos ). Apie teikiamų Paslaugų kainą, taip pat, kad konkreti Paslauga yra mokama, Naudotojai Svetainėje yra informuojami papildomai. Teikėjas turi teisę teikti ir nemokamas paslaugas. Todėl toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apima visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apima tik tas Paslaugas, už kurias Naudotojas moka užmokestį.
 8. Naudotojai sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia, be kita ko, naudodamiesi Autoistorija.lt. Naudotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Autoistorija.lt.
 9. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
 10. Svetaine galima naudotis interneto naršykle. Svetainė palaiko dabartines vyraujančių interneto naršyklių ir operacinių sistemų versijas.


Paslaugų pakeitimai, prieinamumas

 1. Naudotojas sutinka, jog Teikėjas bet kuriuo metu gali toliau plėtoti Svetainę bei siūlomų Paslaugų spektrą siekdamas užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą ar dėl kitų su tuo susijusių priežasčių (pavyzdžiui, pasikeitus techniniams reikalavimams ar saugos aspektams), taip pat siekdamas užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę, pasiūlą bei prisitaikyti prie Naudotojų poreikių. Todėl Teikėjas gali vienašališkai keisti Autoistorija.lt teikiamas Paslaugas ir (ar) jų apmokestinimą, tokiu atveju Naudotojas neturės galimybės toliau naudotis nepakeistomis Paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo.
 2. Teikėjas neužtikrina ir negarantuoja, kad Svetainė dirbs be trikdžių, bus nuolatos prieinama Naudotojams. Teikėjas dėl profilaktinių darbų ar dėl bet kurių kitų priežasčių gali apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą Svetainėje neribotam terminui.
 3. Atsižvelgiant į Mokamų paslaugų pobūdį – jos yra momentinės, vienkartinės, nėra tęstino pobūdžio – dėl Paslaugų pakeitimų ar Svetainės neveikimo Naudotojai nepatirs jokių papildomų išlaidų. Ataskaitos ar kitos Paslaugos užsakymas, jos apmokėjimas vyksta pagal tuo metu galiojančias Taisykles ir Paslaugos charakteristikas, su kuriomis Naudotojas kiekvieną kartą susipažįsta ir priima sprendimą dėl konkrečios Paslaugos (ne)užsakymo. Todėl Naudotojas aiškiai sutinka, kad atitinkamu momentu užsakęs ir gavęs Ataskaitą ar kitą Paslaugą, jis negali tikėtis, kad po kurio laiko turės galimybę gauti analogišką Paslaugą Svetainėje tomis pačiomis sąlygomis (gali būti pasikeitusi Paslaugos apimtis, pvz., Ataskaitos išsamumas, gali būti pasikeitusios kainos, Taisyklės ir kt.).


Taisyklių pakeitimai

 1. Teikėjas pasilieka teisę bet kada savo sprendimu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles.
 2. Užsakytos Paslaugos teikiamos Naudotojams tokia tvarka ir terminais, kaip yra (buvo) nustatyta Paslaugos užsakymo ir vykdymo metu galiojusiose Taisyklėse.
 3. Taisyklės pateikiamos Naudotojui susipažinti naudojantis Svetaine.
 4. Teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi reikalinga informacija papildomai Vartotojams pateikiama patvarioje laikmenoje.


Naudojimasis Svetaine

 1. Naudojantis svetaine Naudotojui draudžiama:
 2. keisti ar kitaip gadinti Svetainės dizainą ar programinį kodą;
 3. bandyti bet kokiomis priemonėmis gauti neteisėtą prieigą prie Svetainės ar Paslaugų;
 4. naudoti Svetainę bet kokiu būdu, kuris pažeistų ar galėtų pažeisti kitų asmenų teises;
 5. naudoti bet kokią programą ar programinę įrangą, kuri galėtų trukdyti Svetainės veikimui;
 6. įkelti į Svetainės sistemą failų, kurie yra pažeisti, sugadinti ar paveikti kompiuterinių virusų;
 7. imtis bet kokių veiksmų, galinčių sutrikdyti Svetainės ar susijusios infrastruktūros veikimą;
 8. naudotis Svetaine pažeidžiant galiojančius teisės aktus;
 9. atlygintinai ar neatlygintinai platinti Ataskaitose pateikiamą informaciją be išankstinio Teikėjo sutikimo.
 10. Naudotojui pažeidus Taisyklių 4.1 p. nuostatas, Teikėjas turi teisę bet kada jam uždrausti naudotis Paslaugomis, jų neteikti, užblokuoti prieigą prie Svetainės. Teikėjas taip pat įgyja teisę į tokiais veiksmais padarytos žalos atlyginimą taikytinuose teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka


Mokamos paslaugos

 1. Teikėjui už suteiktas Mokamas paslaugas gali būti atsiskaitoma pavedimu per banką, kredito kortele arba kitais teisėtais būdais, kuriuos pasirenka ir tam technines galimybes sudaro Teikėjas. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Naudotojas už jas sumoka Autoistorija.lt nustatyta tvarka. Laikoma, kad Naudotojas sumokėjo už Mokamą paslaugą, kai Teikėjas faktiškai gauna Naudotojo mokėjimą.
 2. Naudotojai už tam tikrą mokestį Svetainėje gali atlikti šiuos veiksmus:
 3. sugeneruoti ir gauti Ataskaitas;
 4. užsakyti ir gauti papildomas Mokamas paslaugas (jei tokios bus teikiamos), kurių teikimo sąlygos Naudotojui yra (bus) priimtinos ir už kurias Naudotojas sutinka (sutiks) apmokėti jam iš anksto apskaičiuotą ir pateiktą kainą.
 5. Mokamų paslaugų kaina yra nurodoma Svetainėje, taip pat aiškiai atskleidžiama prieš Naudotojui priimant sprendimą ir užsakant Paslaugą. Naudotojas, prieš užsakydamas Paslaugas, privalo susipažinti ir sutikti su šiomis Taisyklėmis.
 6. Už mokamas paslaugas atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, SEB, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis, Visa ir MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma


Vartotojo teisės, susijusios su Mokamų paslaugų neteikimu arba netinkama kokybe

 1. Vartotojas turi teisę pareikšti reikalavimą Teikėjui pradėti teikti Mokamas paslaugas, jeigu Teikėjas nevykdo savo pareigos pradėti teikti Vartotojo įsigytas Mokamas paslaugas nedelsiant po sutarties sudarymo ir apmokėjimo, nebent tarp šalių yra sulygta kitaip. Jeigu pateikus tokį reikalavimą Teikėjas neteikia Mokamų paslaugų nedelsdamas ar per sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą terminą, Vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl Mokamų paslaugų teikimo.
 2. Jeigu yra suteiktos netinkamos kokybės Mokamos paslaugos, Vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti Mokamų paslaugų trūkumus, sumažinti kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį.
 3. Vartotojas turi teisę į Mokamos paslaugos trūkumų ištaisymą, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti, arba jeigu dėl to Teikėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
  1. Mokamos paslaugos vertę, jeigu nebūtų trūkumų;
  2. trūkumų reikšmingumą.
 4. Vartotojas turi teisę į Mokamos paslaugos kainos sumažinimą arba teisę į vienašališką sutarties nutraukimą bet kuriuo iš šių atvejų:
  1. Teikėjui neįmanoma ištaisyti Mokamos paslaugos trūkumų arba dėl to Teikėjas patirtų neproporcingų išlaidų atsižvelgiant į visas aplinkybes;
  2. Teikėjas neištaisė Mokamos paslaugos trūkumų per protingą terminą, nemokamai ir nesukeldamas Vartotojui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į Mokamos paslaugos pobūdį, dėl kurio ji buvo reikalinga Vartotojui;
  3. Mokamos paslaugos trūkumų atsirado po to, kai Teikėjas bandė užtikrinti tinkamą Mokamos paslaugos kokybę;
  4. trūkumas yra esminis;
  5. Teikėjas pareiškė arba iš aplinkybių tapo aišku, kad jis per protingą terminą neištaisys Mokamos paslaugos trūkumų arba tai sukels didelių nepatogumų Vartotojui.
 5. Neprieštaraujant ir papildant Taisyklių 5.4 p., Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį tik tuo atveju, kai Mokamos paslaugos trūkumas yra esminis.
 6. Vartotojas savo teisę nutraukti sutartį įgyvendina pateikdamas Teikėjui pareiškimą, kuriame yra išreiškiamas jo sprendimas nutraukti sutartį dėl Mokamų paslaugų teikimo dėl netinkamos kokybės. Nutraukus sutartį, Teikėjas Vartotojui ne vėliau kaip per 14 dienų grąžina visas jo sumokėtas sumas už netinkamos kokybės Mokamas paslaugas, tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį naudojo Vartotojas mokėdamas už Mokamas paslaugas.


Vartotojo teisė atsisakyti sutarties

 1. Vartotojas patvirtina, kad sutinka, jog pateikus užsakymą, užsakytos Paslaugos yra laikomos pradėtomis teikti ir jų teikimas negali būti atšauktas, todėl Vartotojas sutinka, jog jam netaikoma 14 dienų nuotolinės sutarties atsisakymo teisė. Todėl Vartotojas, prieš užsakydamas Paslaugas, privalo įsivertinti jų poreikį.


Garantija

 1. Teikėjas Vartotojui primena apie galiojančią skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kokybės garantiją pagal įstatymą.


Atsakomybės apribojimas

 1. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos veikia taip, kokios yra (angl. service as-is ) principu ir todėl yra pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Teikėjo pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims. Autoistorija.lt nėra ir nebus atsakinga už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar tretiesiems asmenimis.
 2. Laikoma, kad naudojimasis Autoistorija.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis bent 90% laiko per metus.
 3. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Teikėjas nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio teikėjų, elektroninio pašto paslaugos teikėjo ar kt., kaltės Naudotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.
 4. Iš naudojimosi Svetaine ir (ar) su Paslaugų teikimu susijusi civilinė atsakomybė yra apribojama išimtinai tik tiesioginių nuostolių atlyginimu.
 5. Teikėjo civilinė atsakomybė gali kilti tik egzistuojant kaltei.
 6. Bendra iš Paslaugos teikimo kylanti arba su ja susijusi civilinė atsakomybė Naudotojui neviršys sumos (yra apribojama suma), kuri Naudotojo buvo sumokėta už tą konkrečią Paslaugą.


Duomenų naudojimas

 1. Registracijos metu, ar vėliau naudojantis Autoistorija.lt, Naudotojo pateiktus ar Teikėjo kitais būdais surinktus asmens ir kitus duomenis (toliau – Duomenys ) Teikėjas tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tinkamo veiklos vykdymo tikslams pasiekti. Naudotojo Duomenis Teikėjas tvarko vadovaujantis šių Taisyklių, taip pat Autoistorija.lt „ Privatumo politikos “ nustatyta tvarka.
 2. Duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti Paslaugas Naudotojams (sugeneruoti Ataskaitas, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą Paslaugą ir pan.). Naudotojo Duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei duomenų bazės administravimo Svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Teikėjas renka ir saugo Duomenis elektroniniu būdu, Naudotojas gali matyti visus savo pateiktus Duomenis prisijungus prie savo paskyros. Esant poreikiui, Teikėjas pateikia Naudotojo pateiktų Duomenų išrašus Naudotojui paprašius. Tokia užklausa gali būti pateikta el. paštu [email protected]
 3. Teikėjas garantuoja, kad Duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Teikėjas neperduoda Duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamasis „ Privatumo politika “ ar taikytinais teisės aktais. 


Intelektinės nuosavybės teisės

 1. Teikėjas yra visų teisių į Autoistorija.lt turinį ir duomenų bazę savininkas bei turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Autoistorija.lt, yra Teikėjo nuosavybė arba Teikėjas turi teisę jais naudotis.
 2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Autoistorija.lt turinio, duomenų bazės, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Teikėjo leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, draudžiamas ir (ar) baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

 1. Autoistorija.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Autoistorija.lt veiklos ar susiję su ja, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme pagal teritorinį teismingumą nustatant pagal Teikėjo buveinės vietą.
 2. Pagal Reglamento „Roma I“ 6 straipsnio 2 dalį Vartotojas taip pat gali naudotis imperatyvių teisės nuostatų apsauga (esant Reglamente nustatytoms sąlygoms), kurios būtų taikomos neegzistuojant Taisyklių 12.1 p. susitarimui dėl taikytinos teisės.
 3. Vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Autoistorija.lt veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Teikėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu, adresu [email protected]. Nesutikdamas su Teikėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštu [email protected] (interneto svetainė www.vvtat.lt ) arba užpildyti prašymo formą Europos Sąjungos Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/


Informacijos apsaugos priemonės

 1. Teikėjas Duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo jų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo dėl neatsargumo.
 2. Teikėjas primena, jog Naudotojas yra pats atsakingas už prisijungimo ar kitų Naudojo dispozicijoje esančių duomenų slaptumą. Teikėjas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Vartotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Naudotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Naudotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pavyzdžiui, interneto kavinėje, bibliotekoje).


Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklės yra taikomos nuo to momento, kai Naudotojas su jomis sutinka ir galioja visą santykių tarp Naudotojo ir Teikėjo laikotarpį.
 2. Visi Teikėjo teikiami pranešimai Naudotojams yra teikiami naudojantis Svetaine arba Naudotojo registracijoje ar kitu būdu nurodytu el. paštu, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta ar nustatyta kitaip. Visi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis pirmiau minėtomis elektroninių ryšių priemonėmis teikiami pranešimai laikomi tinkamai pateiktais jų pristatymo dieną.